Aš jaučiu

Pirmas dialogas apie aplinkos garsus. 

       
       

Antras dialogas apie aplinkos garsus.

Užduotys

1

Aptarkite kurčiųjų pokalbį (video) apie aplinkos garsus.

* Ką gamtoje malonu girdėti girdintiems? Išvardinkite.

* O ką gamtoje malonu matyti kurtiesiems? Išvardinkite.

* Kokios transporto priemonės buvo paminėtos tekste? Ar šių transporto priemonių sukeliamas garsas erzina girdinčiuosius? Kodėl?

* Ar girdintieji girdi tik didelių gyvūnų skleidžiamus garsus? Kodėl?

* Kokie garsai mokykloje, pamokos metu, erzina girdinčius mokytojus?

* Kaip girdintieji supranta, kad yra vartoma knyga? Ką jie girdi?

* Kodėl girdintys mokytojai lengvai išgirsta, kad mokinys naudojasi paruoštuku, nors gali ir nematyti? O ką girdi, kai mokinys paslapčia naudojasi mobiliuoju telefonu?

* Kada girdintis gali išgirsti, kad ant žemės nukrito adata – kai ant žemės patiestas kilimas ar tada, kai ant žemės kilimo nėra, tik medinės grindys?

* Kaip girdintis pagal garsą ieško nukritusios sagos?

2

Girdintys gerai įsimena kitų žmonių balsus, nes visi balsai skirtingi. Aptarkite šias situacijas diskutuodami su mokytoju.

* Jeigu girdintis žmogus ir nemato (nesvarbu, kokio – girdinčio ar kurčio) žmogaus, tačiau jį gerai pažįsta ir išgirsta jo balsą, girdintis labai dažnai gali pasakyti, kas kalbėjo už...

A. užvertų durų,

B. toli koridoriaus gale,

C. kai pažįstamas žmogus skambina iš nežinomo numerio.

3

Aptarkite situaciją apie šuns keliamus garsus:

* Ką sužinojote apie šunį: koks jo vardas, lytis, kam jis priklauso?

* Kokį pomėgį moteris turi nuo pat vaikystės?

* Ar šuns keliami garsai trukdo jo šeimininkei? Kodėl?

* O kam ir kodėl šuo truputį trukdo?

* Kokie šuns keliami garsai trukdo girdinčiam šeimos nariui dienos metu? Išvardinkite.

* O kokius garsus šuo skleidžia naktį? Ar šiuos garsus girdi tik girdintys žmonės?

* Kokius garsus šuo skleidžia lauke, sutikęs kitus šunis? Kaip pasikeičia jo išvaizda tuo metu?

* Kaip šuo išreiškia liūdesį, kai šeimininkė turi jį palikti namuose ir kur nors išeina?

* Ar šuns keliami garsai jo šeimininkę erzina, ar trukdo mylėti augintinį? Kodėl?

4

Pagal paveikslėlius pabandykite gestais pavaizduoti (naudodami plaštakų formas YxY ir 5+X2 ir veido išraiką) šių garsų internsyvumą: kalimą plaktuku, gręžimą grąžtu, paukštelio čiulbėjimą, diskotekoje iš garso kolonėlių sklindantį garsą, stiprų sprogimą, žemės drebėjimą, automobilio sirenas, mašinos pyptelėjimą, griaustinio griaudėjimą.