Šeima

Kalba Gabija. Prisimenate, pasakojau, kad gyvenu Šiauliuose ir savaitgaliais nubėgu pas senelius, kurie gyvena šalia mūsų? Plačiau papasakosiu apie juos, Mano seneliui Liudvikui 74 metai. Jis aušktas, liesas, žilas, su akiniais. Močiutei Rimai 70 metų: ji vidutinio sudėjimo, trumpais žilais plaukais, akinių nenešioja. Mano seneliai gyvena nuosavame name, šalia namo yra didelis kiemas, šiltnamis. Seneliai turi du šunis: vienas didelis gyvena lauke, būdoje, o kitas, mažiukas, gyvena namuose. Aš labai mėgstu žaisti su mažuoju šuniuku Žirniu.

       
       

Kalba Rokas. Mano tėtės brolis yra mano dėdė. Jis yra taip pat kurčias, jaunesnis už mano tėtę. Tėtės vardas Povilas, o dėdės – Simas. Mano tėtė mėgsta važiuoti žvejoti su dėde Simu. O tu turi dėdžių / tetų? Ar daug? Kiek?

Užduotys

1

Padėkos ir nuoširdumo tortas: lape surašykite tuos šeimos ir giminės / bendruomenės žmonių vardus, kurie jums patinka, kuriems jūs už kažką jaučiatės dėkingi ar tiesiog tuos, kuriuos mylite. Suskaičiuokite, kiek žmonių vardų surašėte, tarkim 3, 5, 12. Tada nupieškite lape tortą ir suskirstykite į tiek gabalėlių, kiek surašėte žmonių ir kiekvienam žmogui paskirkite po gabalėlį – galbūt kažkuriam skirsite didesnį gabaliuką, o gal – visiems jiems gabalėliai bus vienodi? Tada šį padėkos ir nuoširdumo tortą pristatykite mokytojui ir klasės draugams papasakodami, kam ir kodėl skirsite savo torto gabalėlį.

2

Mokytojas parenka paveikslėlį su skirtingo amžiaus žmonėmis: palyginkite šiuos žmones vartodami šias frazes: jaunesnis, jaunesnis už, vyresnis, vyresnis už, jauniausias, vyriausias.

3

Kuris yra -iausias, -iausia? Mokiniai traukia po kortelę su klausimu, į kurį reikia atsakyti ir klausinėja vieni kitų, kol surenka informaciją. Išsiaiškinę pateikia savo atsakymus. Pavyzdžiui, ištraukęs klausimą Kieno mamos vardas trumpiausias?, turi apklausti visus mokinius (koks ir kieno mamos vardas). Klausimai:

 • Kieno mamos vardas trumpiausias?
 • Kieno tėvo vardas ilgiausias?
 • Kieno brolis vyriausias?
 • Kieno sesuo jauniausia?
 • Kas turi daugiausiai brolių ir seserų?
 • Kas turi daugiausiai augintinių?
 • Kas turi daugiausiai pusseserių ir pusbrolių?
4

Pasikalbėkite namuose su savo tėvais ir aptarkite, kur gyvena jūsų giminaičiai: kuriuose Lietuvos miestuose, kuriose užsienio šalyse. Aptarkite klasėje tai, ką jums pavyko išsiaiškinkti. IR / ARBA Tėvams padedant sudarykite arba atsineškite jau turimą (jei parengėte per kitas pamokas) šeimos medį: seneliai, dėdės, tetos, pusbroliai, pusseserės. Aptarkite klasėje tai, ką jums pavyko išsiaiškinti / medį, kurį pavyko sudaryti.

5

Įsivaizduok, kad tu esi obuolys, kuris pamažu noksta ant obels: pavasarį susiformuoja žiedelis, žiedelis pražysta, tada formuojasi į mažą vaisių – obuoliuką, obuoliukas pamažu auga, noksta ir pagaliau – pum-pum, nukrinta nuo šakos. Sugalvok ir pabaigą – kas bus toliau su tavimi-obuoliu ir kas bus su tavo broliais obuoliais.

6

Remdaimiesi LGK užuominomis, įvardykite, koks tai giminystės ryšys:

 • mamos ar tėvo brolis,
 • mamos ar tėvo sesuo,
 • mamos ar tėvo tėvas,
 • mamos ar tėvo mama,
 • mamos ar tėvo tėvų tėvai,
 • mamos brolio arba sesers dukra,
 • tėvo brolio ar sesers sūnūs.